Vakıf Senedi

Anasayfa / Haberler / Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

 MADDE: 1-VAKFIN ADI

Vakfın adı, “KARZ-I HASEN VAKFI”dır.

MADDE: 2-YERLEŞİM YERİ VE ADRESİ

Vakfın yerleşim yeri İstanbul ilidir.

Vakfın adresi, “Kısıklı Mah. Sarıgazi Cad. No:47 34692 Üsküdar-İSTANBUL”dur.

2-1-) ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

Vakıf; ilgili makamların izni ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Vakıf Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile ilgili mevzuat dâhilinde açılacak şube ve temsilciliklerin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Vakfın adresi, denetim makamına bilgi verilmek kayıt ve şartı ile yerleşim yeri dâhilinde, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla değiştirilebilir.

MADDE: 3-VAKFIN AMACI

Vakfın amacı; aile kurumunun kurulması, korunması, geliştirilmesi, devam ettirilmesi, aile kurumunun mümkün ve muhtemel sorunlarının çözüme kavuşturulması için ihtiyaç duyulacak her türlü maddi ve manevi yardımın sağlanması ile bu konularla alakalı eğitim, öğretim, rehberlik, danışmanlık, hakemlik faaliyetlerinin yapılması, yaptırılması, teşvik edilmesi, desteklenmesidir.

MADDE: 4-VAKFIN FAALİYETLERİ

A-) Vakıf; yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için, aşağıdaki faaliyetleri yapar:

1. Evlenmek isteyen ancak yeterli ekonomik birikimi olmayan gençlere, ihtiyaç duyacakları ayni veya nakdi kaynağı kefaletsiz ve/veya kefalet sureti ile temin etmek. Kefaletin teminini ve tediyesini; Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirmek.

2. Gerektiğinde ihtiyaç sahibi kişiler için yardım fonları oluşturmak, bu amaçla eğitim faaliyetleri düzenlemek.

3. Aile kurumunda var olan ve/veya olması muhtemel sosyal, kültürel, sıhhi, ekonomik ve benzeri sorunların çözümü için mevzuatın izin verdiği her türlü yaygın ve örgün eğitim kurumlarını açmak, işletmek; açılmasına ve işletilmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak, kaynak sağlamak, ortak olmak. Aile kurumunun; eğitim, sağlık, sosyal yardım, ekonomik destek ihtiyaçlarını karşılama konusunda tüm kamu ve/veya özel kişilerle, kurumlarla, kuruluşlarla iş birliği yapmak. Gerek kamuya gerek gerçek ve tüzel kişilere ait her türlü iktisadi işletme, şirket, ticari işletme, kooperatif, adi ortaklık gibi kurumlara ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerden bu amaçla yapılacak ayni ve nakdi yardımları kabul etmek

4. İhtiyaç duyacağı finansmanı temin için; Mütevelli Heyeti üyelerinden, hayır sahibi gerçek ve tüzel kişilerden, ayni ya da nakdi bağış kabul etmek. Mevzuata uygun olarak her türlü finansal kuruluştan borç almak, fon kullanmak, gerekirse kişilere ve kurumlara borç vermek.

5. Borç verdiği kişilerin aldıkları tutarları yerinde ve doğru  kullanılabilmeleri için yardımcı olmak ve geri ödeme süreçlerini takip etmek.

6. Amaçlarını gerçekleştirmeye yardım edebilecek başka vakıfların, derneklerin ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının kurucuları ve yöneticileri arasına girmek, şirketlere ortak olmak; yine bu amaçla yeni şirket, kooperatif veya iktisadi işletme kurmak, kurulmuş olanlara üye veya ortak olmak.

7. Amacına uygun her türlü kamu kurumları, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler ile ortaklaşa çalışmalarda bulunmak, müşterek organizasyonlar yapmak.

8. Vakfın Mütevelli Heyeti üyeleri, çalışanları, gönül verenleri veya yardımda bulunduğu kişiler ile yakınları arasında sağlıklı ilişki ve iletişim sağlayabilmek için; toplantılar, geziler, seminerler, eğitim programları, yemekli ve yemeksiz başkaca faaliyetler organize etmek.

9. Aile kurumunun kurulması, yaşatılması ve ihyası için; atölye, laboratuvar, kütüphane, çalışma ve toplantı salonu, spor kompleksi, kamp, yurt, yaşam merkezi, araştırma-geliştirme merkezi gibi yardım ve destek kurumları açmak, işletmek. Ayrıca basılı, sesli, görüntülü, dijital olarak süreli-süresiz yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek.

10. Aile kurumunun milli ve manevi değerlerimize uygun olarak kurulması, korunması, geliştirilmesi, devam ettirilmesi, mümkün ve muhtemel problemlerinin önlenmesi, çözüme kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması için; her türlü eğitim, rehberlik, danışmanlık, hakemlik hizmetlerini organize etmek. Bu hizmetlerin sunulması için gereken kurum ve kuruluş ile iktisadi işletmeleri açmak, işletmek ve/veya üye yahut ortak olmak.

11. Mevzuata uygun olarak ve yetkili mercilerden izin alarak; kuruluş amaçlarına hizmet edecek alanlarda ve konularda, gerçek ve tüzel kişiler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için tahkim komisyonu kurmak, hakemlik hizmetleri vermek.

12. Kendisine ait kurumlarda ve tesislerde çalışan bireyleri; eğitim, bilgi, görgü, tecrübe kazandırmak için yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki faaliyetlere göndermek. Ayrıca, yurt dışından gelen STK temsilcisi, öğrenci, akademisyen, araştırmacı kişileri kendi kurumlarında barındırmak, yetiştirmek ve/veya istihdam etmek.

13. Millî ve manevi değerlere sadık ve sahip sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi, bu değerlerle uyumlu aile ve toplum altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi, aile kurumuyla ilgili sosyal ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesi, bütün bu kişisel-kurumsal-toplumsal faydaların elde edilmesi ve devamlılığının sağlanması için; Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ile uluslararası hukukun izin verdiği her türlü faaliyeti yapmak, yaptırmak veya desteklemek.

B-) BU FAALİYETLERİ YAPABİLMEK İÇİN;

1. Mali ihtiyacının karşılanması amacı ile mevzuata uygun olarak faizsiz sistemlerle özel ve tüzel kişilerden borç alabilir, fon kullanabilir. Aldığı borçların zamanında ve vakıf amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayacak tedbirleri alır. Faiz karşılığı borç alamaz ve veremez.

2. Mütevelli Heyeti’nin uygun görmesi şartıyla; aynî veya nakdî, doğrudan ya da dolaylı her türlü bağışı alabilir, verebilir.

3. Şartları Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmek üzere; yatırım fonları, tahvil, hisse senedi, patent, lisans, marka, know-how, telif ve diğer fikri yahut sınai mülkiyet haklarını edinebilir, satın alabilir, satabilir, devredebilir, devralabilir, bağış olarak kabul edebilir, bağışlayabilir, ortak yahut üye olduğu tüzel kişilerin ve iktisadi işletmelerin bedelli veya bedelsiz olarak kullanmalarına imkân verebilir.

4. Borç verdiği kişilerden hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir; bunlarla ilgili olarak adliyeler, mahkemeler, icra müdürlükleri,  tapu daireleri, vergi daireleri ve benzeri kamu yahut özel kurum ve kuruluşlar nezdinde talep, tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapar.

5. Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek ve faaliyetleri yapabilmek için; gerçek ya da tüzel kişiliği haiz tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir. İşletme ortaklıklarının işlerine; sözleşmelerine göre vekil tayin edebilir, kefil olabilir.

6. Amacına uygun sivil toplum kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinin organizasyonlarına katılabilir, mevzuatın izin vermesi halinde üye veya ortak olabilir.

7. Her türlü faizsiz finans kurumunda ve/veya bankalarda hesap açabilir, fon kullanabilir.

8. Gerektiğinde konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

9. Borç verdiği gerçek ve tüzel kişinin borcu ödemesinin imkânsız hale geldiği, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı rapor ile tespit edilirse; bu durum, Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur. Mütevelli Heyeti, borcun bağışlanması konusunda en az salt çoğunlukla karar alır. Mütevelli Heyeti’nin alacağı karar sonrasında, vakfın borçluya verdiği borç bağışlanabilir. Verilen borcun bağışlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE: 5-VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf, gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınır veya taşınmaz malları veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla elde ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda değerlendirip satmaya; vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya; kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımları sağlamak için anlaşmalar yapmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule; vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, ödünç vermeye; kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye; vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek olan projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, kooperatifler kurmaya, kurulu olanlara iştirak etmeye, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya; faizsiz olması kayıt ve şartıyla her türlü kredi kuruluşundan fon kullanmaya; Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini, Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MADDE: 6-VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

Vakfın kuruluş varlığı, vakıf kurucusu 18103258266 T.C. Kimlik numaralı MEHMET KOCA’nın vakfa tahsis ettiği; 500.000.TL.(beşyüzbin Türk Lirası)'dır.

 Vakfın malvarlığı, vakfın kuruluşundan sonra yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 

 

MADDE: 7-VAKFIN GELİRLERİ

7-1-) Vakfın malvarlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler.

7-2-) Vakfın ve iktisadi işletmelerinin, ortaklıklarının, iştiraklerinin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

7-3-) Yerli veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerden vakfa yapılacak her türlü şartlı ve/veya şartsız bağışlar.

7-4-) Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinin yapacağı şartlı veya şartsız bağışlar.

MADDE: 8-VAKFIN GİDERLERİ

Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi, vakfın amaçlarına ayrılır ve harcanır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar, hiçbir şekilde başka bir amaç için kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.

Vakıf gelirlerinin %20’sini geçmemek kayıt ve şartıyla, vakıf senedinde yazılı amaç doğrultusunda; borç verdiği ihtiyaç sahiplerinin acze düşmesi ve iflas etmesi halinde, Mütevelli Heyeti’nin en az salt çoğunlukla alacağı kararla, borcu tahsil etmekten vazgeçip bağışlayabilir.

 

MADDE: 9-VAKFIN ORGANLARI

9-1-) Mütevelli Heyet.

9-2-) Yönetim Kurulu.

9-3-) Denetim Kurulu.

MADDE: 10-MÜTEVELLİ HEYET

10-1) Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Vakfın ilk mütevelli heyeti, vakfın kurucusu Mehmet Koca tarafından, vakfın tescilinden itibaren en geç 1 ay içinde gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilerek belirlenir. Mütevelli Heyeti kendi içinde salt çoğunluk ile alacağı kararla, Mütevelli Heyeti üye sayısı arttırabilir veya azaltabilir. Mütevelli Heyeti üye sayısı 50 kişiyi geçemez.

10-2) Boşalan üyelikler, Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinden en az üç kişinin teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile tamamlanır.

10-3) Vakfın Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin vefatı halinde; birinci derece aile bireylerinden ve/veya usul füru hısımlarından en az bir kişi, Yönetim Kurulu’nun tavsiye raporu ve Mütevelli Heyeti üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ile Mütevelli Heyeti üyeliğine seçilebilir.

10-4) Tüzel kişiler, Mütevelli Heyeti’nde; yetkili organlarınca seçilecek kişiler tarafından temsil edilir. Tüzel kişilerin Mütevelli Heyeti üyesi olmasına ya da üyelikten çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar, Mütevelli Heyeti tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE: 11-BAŞKAN, BAŞKAN VEKİLLERİ VE GÖREVLERİ

Mütevelli Heyeti, kendi arasından 4 (dört) yıllığına bir Başkan seçer. Mütevelli Heyeti Başkanı’nın seçileceği seçimli Mütevelli Heyeti toplantısı, dört yılda bir yapılır. Mütevelli Heyeti Başkanı süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi bırakır veya bıraktırılırsa, en geç iki ay içerisinde olağanüstü seçimli Mütevelli Heyeti toplantısı yapılır. Yeni Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı Mütevelli Heyeti üyesi bu göreve vekâlet eder. Başkan’ın yokluğunda, Başkan Mütevelli Heyeti üyelerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir.

Mütevelli Heyeti Başkanı’nın görev süresi dolarsa, Başkan vekilinin görev süresi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren Başkan ve-veya Başkan vekilleri, yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyeti, Mütevelli Heyet Başkanı temsil eder; ihtiyaç halinde, Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE:12- MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

12-1-) Yönetim Kurulu ve  Denetim Kurulu üyelerini seçmek. Bu kurullardan herhangi bir nedenle eksilme olursa, yerine üye seçmek. Mütevelli Heyeti’nde belirlenen sayıda eksilme olduğunda, yerine yeni Mütevelli Heyeti üyelerini seçmek. Vakfın iktisadi işletmelerinin, sermaye şirketlerinin, bağlı ortaklıkların, üyesi veya ortağı olduğu kooperatiflerin üst yönetimlerini onaylamak ve seçmek.

12-2-) Yönetim ve Denetim Kurulu’nun hazırlayacağı raporları incelemek, hazırlanan raporlar doğrultusunda kararlar almak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek .

12-3-) Vakfın idaresi için gerekli yönetmelik, tüzük ve benzeri iç mevzuatı onaylamak.

12-4-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak vakıf bütçesini onaylamak, reddetmek veya değiştirerek onaylamak.

12-5-) Kamu görevlileri dışında vakıf organlarında görev alan kişilere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğine ve ne kadar ödeme yapılacağına karar vermek. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi bir kişi Yönetim Kurulu dışındaki vakıf organlarında görev alırsa;  maaş, huzur hakkı veya herhangi bir ücret talep edemez.

12-6-) Vakfın politikalarını belirlemek, vakıf senedinde belirtilen esaslı işler konusunda karar almak; vakfın gayrimenkullerinin alımı, satımı, kat karşılığı veya yap işlet devret modeli ile değerlendirilmesi, gayrimenkuller üzerinde vakıf ya da üçüncü şahıslar lehine gayri ayni hak tesisi kurulması hususlarında birinci toplantıda salt çoğunluk ile, salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir sonraki toplantıda toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar almak.

12-7-) Vakıf senedinin değiştirilmesi ve vakfın sona ermesi konusunda karar almak.

MADDE: 13-MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN TOPLANTI VE KARAR ALMA USULÜ

13-1-) Mütevelli Heyeti; her toplantı için seçeceği bir Başkan ve iki üyeden oluşan Divan Heyeti nezaretinde toplanır,

a-)Her yıl Mart ayı içerisinde yıllık faaliyet raporlarını ve hesaplarını incelemek üzere,

b-)Her yıl Kasım ayı içerisinde gelecek yıla ait tahmini bütçe ve faaliyet raporlarını incelemek ve seçimlerini yapmak üzere,

c)Dört yılda bir Kasım ayı içerisinde Mütevelli Heyeti Başkanı’nı seçmek üzere

olağan olarak toplanır.

13-2-) Mütevelli Heyeti, ayrıca; Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine, Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi veya Mütevelli Heyeti Başkanı’nın talebi üzerine olağan üstü toplanabilir.

13-3-) Olağan ve olağan üstü toplantılarda, gündem dışı konularda karar alınamaz. Olağan toplantılarda, Divan teşkilinden sonra, toplantıda bulunan üyelerin onda birinin yazılı teklifi ile  gündem dışındaki konular da gündeme eklenebilir.

13-4-) Olağan ya da olağan üstü toplantı günü, saati, yeri ve toplantı gündemi toplantı gününden en az 7 gün öncesinden Mütevelli Heyeti üyelerine imza karşılığı, elektronik posta yolu ile veya iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Toplantı günü mevcut Mütevelli Heyeti üyelerinin salt çoğunluğu toplantı yerinde ve saatinde hazır olmazsa; bir hafta sonra aynı yerde ve saatte Mütevelli Heyeti üye tamsayısının en az üçte biri ile toplantı yapılır ve mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile bu senette yazılı sınırlamalar hariç olmak kayıt ve şartı ile karar alınır. Üyelerden gelemeyecek olanlar, Mütevelli Heyeti üyelerinden birine vekâlet vererek oyunu kullanabilir. Bir üye en fazla üç kişiyi vekâleten temsil edebilir.

13-5-) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi biri, mazeretsiz olarak iki olağan toplantıya üst üste katılmazsa; Mütevelli Heyeti üyelerinden en az 3 üyenin teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile Mütevelli Heyeti üyeliğinden çıkarılabilir.

13-6-) Mütevelli Heyeti üyelerinin herhangi birinin iş bu vakıf senedindeki amaçlara açıkça aykırı davranması, taksirli suçlar hariç olmak üzere kasıtlı suçlardan dolayı soruşturma geçirmesi veya hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi durumunda; Denetim Kurulu’nun hazırlayacağı rapor ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının salt çoğunlukla alacağı karar sonrasında, Mütevelli Heyeti üyeliğinin düşürülmesine karar verilebilir.

MADDE: 14-VAKIF YÖNETİM KURULU

14-1) Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti tarafından 3 yıl görev yapmak üzere seçilecek 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

14-2-) Yönetim Kurulu, ilk toplantıda; bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip üye seçerek görev taksimi yapar.

14-3-) Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Kararlarını noter tasdikli vakıf karar defterine yazarak imzalar. Yönetim kurulu ilk toplantısını mütevelli heyetin atama yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapar.

14-4-) Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın uygun göreceği mazeretler dışında mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmazsa Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Devamsızlık veya istifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, sırası ile yedek üyeler çağırılır.

14-5-) Yönetim Kurulu; kararlarını üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkan’ın oyu iki sayılır.

MADDE: 15-YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

15-1-) Vakfın yönetim ve icra organı olup; vakfın amacı ve ilkeleri doğrultusunda, vakıf senedinde ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirtilen sınırlamalar dâhilinde, her türlü kararı alır ve uygular.

15-2-) Vakfa müdür ve idari personel atar; bu birimlerin görev ve sorumluluk sınırlarını belirler.

15-3-) Vakfın tüzel kişiliği adına gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kurumları ile her türlü hukuki veya mali görüşmeleri ve sözleşmeleri yapar. Bu konuda avukat veya muhasebecilere vekâlet verir.

15-4-) Vakfın idari ve diğer tüm personelinin istihdamını sağlar, personele ödenecek maaş ve hakları belirler.

15-5)Vakfın şubelerinin, temsilciliklerinin, iktisadi işletmelerinin, bağlı ortaklıklarının, kooperatiflerinin ve tüm iştiraklerinin kuruluş ve denetimlerini yapar.

15-6-) Vakfın belirlenen bütçesini belirlenen amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak, yıl sonu bilanço ve faaliyet raporunu hazırlayıp Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.

15-7-) Vakıf senedinde Mütevelli Heyeti’nin yetki ve görev alanına giren işler dışında kalan tüm işleri ya bizzat yapar ya da oluşturacağı birimlere yaptırır.

MADDE: 16-VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini alacağı kararla Yönetim Kurulu Başkanı’na veya üyelerine devredebilir.

Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini; herhangi bir sözleşme akdetmeye, mukavele yapmaya, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.

MADDE: 17-DENETİM KURULU

17-1-)  Mütevelli Heyeti tarafından, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilecek üç asil üç yedek üyeden oluşur. Vakıf Mütevelli Heyeti, denetim görevinin bağımsız denetim hizmeti sunan gerçek ya da tüzel kişilerden alınmasına da karar verebilir.

17-2-) Denetim Kurulu, yıl boyunca vakıf Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini inceler ve hazırlayacağı raporu Mütevelli Heyeti’nin bilgisine sunar.

17-3-)Vakıf Mütevelli Heyeti üyelerinden veya çalışanlarından herhangi birinin iş bu vakıf senedinde yazılı amaçlara açıkça aykırı davranması, taksirli suçlar hariç olmak üzere kasıtlı bir suça iştirak etmesi, vakfın imaj ve itibarını sarsacak eylem ve davranışlarda bulunması durumlarında; vakıf ile ilişiğinin kesilmesi konusunda Mütevelli Heyetine sunulmak üzere rapor tanzim eder.

MADDE: 17-VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedinde, Mütevelli Heyeti’nin göreceği lüzum üzerine ve Mütevelli Heyeti üye tam sayısının 2/3’ünün kararı ile değişiklik yapılabilir.

MADDE: 18-VAKFIN SONA ERMESİ

Vakıfın ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti mevcut üye sayısının dörtte üçünün kararı ile sona ermesi mümkündür.

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları, tüm Mütevelli Heyeti üyelerinin salt çoğunluğunun alacağı kararla en yakın amaçlı bir başka vakfa devredilir.

MADDE: 19-VAKFIN KURUCUSU

KARZ-I HASEN VAKFI,  MEHMET KOCA tarafından kurmuştur.

MADDE: 20-GEÇİCİ MADDELER

1- Vakfın mahkemeye müracaat ve tescil işlemlerini yapmak, kuruluş malvarlığını vakıf adına açacağı banka hesabına yatırmak üzere 18103258266 T.C. Kimlik numaralı MEHMET KOCA taahhütte bulunmuştur

2- Vakfın mahkemece sicile tesciline karar verilip resmi gazetede ilanına müteakip, en geç iki ay içerisinde, vakıf kurucusu MEHMET KOCA en az 20 kişiyi Mütevelli Heyeti üyeliğine seçecek ve Mütevelli Heyeti’ni oluşturup toplantıya çağırarak, vakıf organlarını teşkil edecektir.

3- Vakıf senedinin noterden tasdiki, mahkemeye ibrazı ile tescil işlemlerinin yürütülmesi ve tüm adli ve idari işlemlerin takibi İstanbul Barosu avukatlarından 27218 sicil numaralı AV. Veysel DAĞAŞAN veya yetkilendireceği avukatlar tarafından yapılacaktır.01.07.2020

                                                                                                          KURUCU MÜTEVELLİ

                                                                                                               MEHMET KOCA